5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros


Pagrindinės veiklos srities specializacija: 4.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos toliau — VASPVT Pacientų teisių priežiūros skyriaus toliau — Skyrius vyriausiojo specialisto pareigybė — karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė skirta vykdyti pacientų teisių priežiūrą, nagrinėti pacientų, jų atstovų skundus bei vykdyti su tuo susijusią asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą. Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis — pacientų teisių priežiūra ir šių teisių užtikrinimas. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.

Visuomenės ir asmens sveikatos srities sprendimų įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės 5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  1. Sveikas maistas širdies sveikatai
  2. Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis — asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo sąlygų laikymosi priežiūra.
  3. Maisto produktai, naudingi hipertenzijai gydyti
  4. NVNU nuo hipertenzijos

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus Rengia dokumentus Savivaldybės strateginiam veiklos planui sveikatos srityje, vertina pasiektus rezultatus ir rengia planų vykdymo ataskaitas, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui šiais klausimais.

Tvarko Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamą informaciją Sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijos klausimais.

Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis — asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolė. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6. Atlieka visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę, siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams. Renka ir sistemina medžiagą, susijusią su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių praktika asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės, nepageidaujamų įvykių ir pacientų saugos srityse ir rengia šią medžiagą visuomenės informavimui dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės.

Organizuoja kuruojamų įstaigų vadovus į pasitarimus, susijusius su skyriaus veikla, skyriaus vedėjui pavedus rašo protokolus, kad būtų užtikrintas efektyvus skyriaus darbas. Rengia mėnesio veiklos planus, ataskaitas ir teikia pasiūlymus dėl Skyriaus mėnesio veiklos planų.

5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros

Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai. Analizuoja Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos užduočių įvykdymą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl kintamosios dalies dydžio nustatymo kuruojamų įstaigų vadovams.

5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: Profesinė kompetencija: